Хүргэлтийн мэдээлэл

Хүргэлт
  • Ажлын өдөр өгсөн захиалгыг 11:00-19:00 цагийн хооронд хүргэнэ.
  • Үйлчлүүлэгч амралтын өдөр захиалга хийвэл ажлын эхний өдөр 11:00-19:00 цагийн хооронд хүргэнэ.
  • 20,000-аас дээш төгрөгийн бүтээгдэхүүн захиалсан тохиолдолд хүргэлтийг авах эрх үүснэ. Хүргэлтийн хөлс 2,000 төгрөг байна.
Барааг хүлээлгэж өгөх
  • Хүргэлтийн ажилтан нь худалдан авагчид бараагаа хүлээлгэн өгөхдөө барааныхаа бүрэн бүтэн байдал, тухайн бараа эвдэрч гэмтээгүй байдлыг нь сайн шалгуулж өгнө. Энэ үед үйлчлүүлэгч барааныхаа бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж үзэж аваагүй тохиолдолд дараа нь гарах эрсдэлд үйлчлүүлэгч хариуцлага хүлээнэ.
  • Үйлчлүүлэгч барааны төлбөрийг бэлнээр хийж байгаа тохиолдолд хүргэлтийн ажилтан төлбөрийн тооцоог 100% авснаар худалдан авалт дуусна.